Rekrutacja

Osoby, które będą chciały wziąć udział w projekcie będą musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione niżej kryteria:

  • mieszkają (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego,
  • nie posiadają wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczych, nie są zarejestrowane w KRS, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych, nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z projektodawcą firmą Consultor, wykonawcą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i instytucjami wobec niego nadrzędnymi w ramach projektu,
  • nie są karane za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,
  • korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie są wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych,
  • nie są członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty do zapoznania się:

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki