O projekcie

Projekt "Przedsiębiorczy start" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości społecznej i samozatrudnienia w woj. lubelskim poprzez założenie i funkcjonowanie 5 spółdzielni socjalnych przez 36 osób (22 kobiety i 14 mężczyzn).

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego województwa lubelskiego, skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamierzających założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną. Z możliwości udziału w projekcie wykluczone są osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczych, były zarejestrowane w KRS, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt „Przedsiębiorczy start” jest projektem realizowanym w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Życia Psychicznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2013 – 31.12.2014

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki